Segueix-nos a twitter @afes_uv 

VAL     ENG

Projectes

Estereotipos de género asociados a las actividades físico-deportivas en escolares adolescentes españoles (PID2020-116967RB-100), Projecte I+D+i de la convocatòria 2020 del Ministerio de Ciencia e innovación. IPs: Joan Pere Molina Alventosa y Carmen Peiró Velert. Duració: 2021-2024. Concessió financiada: 30.613,00 € Paraules clau: gènere, esport, educació física, adolescents, educació secundària, igualtat.

Aquest projecte analitza la presència d’estereotipus de gènere associats a les activitats físico-esportives en escolars adolescents espanyols. En particular, preten: 1) explorar les creences i opinions de diversos agents educatius implicats en l’esport sobre els estereotipus de gènere vinculats a activitats físico-esportives. 2) Dissenyar, aplicar i avaluar una proposta formativa (unitat didàctica) per al canvi de creences sobre estereotipus de gènere en les activitats físico-esportives en alumnat d’Educació Secundària. 3) Difondre la proposta per al canvi de creences en l’alumnat sobre aquestos estereotipus entre el col·lectiu docent i formar al professorat d’Educació Secundària d’una comunidad autónoma.

Transporte sostenible en Valencia: análisis socioambiental, urbanístico y de salud del servicio ‘Valenbisi’ (PROMETEU/2021/026). Direcció General de Ciència i Investigació (Generalitat Valenciana). IP: José Devís Devís & Pilar Rueda Segado. Concessió: 335.130,93 €. Des de: 01/01/2021 fins 31/12/2024.

Aquest projecte analitza la mobilitat urbana rezada amb el servei de bicicletes compartides de la ciutat de València (Valenbisi), des de diferents punts de vista. En particular estudia: 1) les propietats de la xarxa Valenbisi i l’estimació de rutes; 2) l’ús i la funcionalitat de la xarxa, segons variables sociodemogràfiques i ambientals; i 3) la salut dels usuaris i la contribució de la xarxa a la reducció d’impacte ambiental a la mobilitat urbana.

De la participación al agonismo: prácticas artístico-políticas para una educación de la ciudadanía democrática HAR2017-85230-R. RETOS. Ministerio de Economía & Competitividad. Des de 01/01/2018 fins 31/12/2019. Concessió: 14.520 €. IP: Miguel Corella Lacasa y Wenceslao García Puchades. Nº persones investigadores: : 10

Aquest projecte pretén estudiar com la deliberació agonística implícita en algunes pràctiques artístiques podria ajudar els joves a estar més interessats en la política. Focalitzant l’atenció en el conflicte i la conciliació, el model agonístic podria mostrar als estudiants l’oportunitat per a abordar qüestions d’interès públic que estan inevitablement poblades per diferents punts de vista.

Deporte escolar, fair play y justicia social: análisis del sistema de competición en la Comunidad Valenciana y propuesta de transformación (GV 2017/147). Subvencions per a la realització de projectes I+D+I desenvolupats per grups emergents. 9.800€. Des de novembre de 2017 fins novembre 2019. IP: Pere Molina. Nº persones investigadores: 9.

Aquest projecte tenia un doble propòsit, per una banda, analitzar el sistema de competició de diversos esports que conformen els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana des de les perspectives del fair play, la justícia social i el gènere; i, per altra, elaborar una proposta de canvi d’aquest sistema de competició per cadascun dels esports analitzats atenent a les perspectiva esmentades.

Educación física, Deporte y Transgénero: el papel del ejercicio en la (re)construcción y transición de las identidades transexuales y transgeneristas DEP2011-28190. Ministerio de Ciencia & Innovación   IP: José Devís Devís. Concessió: 37.510€. Des de 01/01/2012 fins 31/12/2014. Nº persones investigadores: 6

Transgénero y deporte: el papel del ejercicio en la construcción, reconstrucción y transición de las identidades transexuales y transgeneristas. (EDU2009-06815-E/EDUC). Ministerio de Ciencia & Innovación   IP: José Devís Devís. Concessió: 7.357 €. Des de 01/01/2010 fins 31/12/2010. Nº persones investigadores: 9

Aquestos projectes tracten d’aportar nou coneixement sobre la situació i el paper que juga l’educació física i l’esport a la vida de les persones transexuals i transgènere, mitjançant l’exploració de les possibilitats d’accés de les persones trans a aquestes pràctiques socials i l’estudi de les seues experiències amb metodologies quantitatives i qualitatives de recerca.

Actividad física, sedentarismo y calidad de vida en niños y adolescentes con fibrosis quística (UV-INV-AE17-698217)”. Accions Especials d’Investigació 2017 de la Universitat de València. IP: Alexandra Valencia Peris. Concessió: 12.000€. Des de 16/12/2017 a 15/12/2018. Nº persones investigadores: 3.

Aquest projecte estudia les relacions entre la pràctica física i els nivells de sedentarisme i la qualitat de vida percebuda en xiquets i adolescents valencians amb fibrosi quística, atès que l’activitat física es considera un pilar fonamental en el tractament de la malaltia.

Estilo de vida activo, uso de medios tecnológicos y obesidad en adolescentes (EDU2009-13664). Ministerio de Ciencia & Innovación. IP: Carmen Peiró Velert. Concessió: 54.450€. Des de 01/01/2010 fins 31/12/2012. Nº persones investigadores: 9

En aquest projecte s’estudien les relacions i influències entre el temps d’(in)activitat física, l’ús sedentari de medis tecnològics i l’estatus de pes d’una mostra espanyola representativa d’escolars adolescents de 12 a 18 anys, mitjançant estudis transversals i longitudinals que busquen conèixer l’estil de vida d’aquesta població.

EVA Project: una intervención educativa y colaborativa para la promoción de estilos de vida activos desde la educación física (GV/2020/062). Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. IP: Jorge Lizandra Mora. Concessió: 8.000€. Des de 01/01/2020 fins 31/12/2020. Nº persones investigadores: 8

Aquest projecte consisteix en elaborar y dur a terme un programa d’intervenció col·laborativa per a la promoció d’estils de vida actius a partir de l’ús de metodologies participatives des de la classe d’educació física. L’avaluació i anàlisi de la intervenció es farà a partir de la perspectiva dels agents participants (professorat, alumnat i equip investigador), fonamentades en el paradigma d’investigació qualitativa.

‘Los Centros Educativos Promotores de la Actividad física y el Deporte de la Comunitat Valenciana (CEPAFES): Evaluación de su efectividad, sostenibilidad y repercusión en los estilos de vida saludable de las y los escolares’ (AICO/2021/342). Direcció General de Ciència i Investigació (Generalitat Valenciana). IP: Carmen Peiró Velert & Alexandra Valencia Peris. Concessió: 89.766,42€. Des de: 01/01/2021 a 31/12/2023.

Aquest projecte evalua als Centres Educatius Promotors de la Activitat Física i l’Esport en la Comunitat Valenciana (CEPAFEs) des de diferents aproximacions. Es preten realitzar un diagnòstic del tipus d’actuacions que es porten a terme, així com identificar les repercusions que poden tindre estes sobre la salut de l’alumnat que forma part dels mateixos, concretament, en els seus nivells d’activitat física i sedentarisme. Igualment, s’estudia el paper que juga el professorat i l’assignatura d’Educació Física en els Programes Educatius d’Activitat, Física, Esport i Salut (PEAFS) i quines barreres troba el professorat per coordinar o implicar-se en els mateixos. La realització d’aquest projecte permetrà conéixer quina és la situació actual dels CEPAFEs i identificar quines millores poden implementar-se per millorar la coordinació, el disseny i la sostenibilitat dels programes que porten a terme.

Participación físico-deportiva y obesidad en personas con discapacidad: el entorno universitario (DEP2015-69692-P). Ministerio de Economía & Competitividad. IP: José Devís Devís & Luis Millán González Moreno. Concessió: 23.713€. Des de 01/01/2016 fins 31/12/2020. Nº persones investigadores: 6

Aquest projecte aprofundeix en el coneixement i la comprensió de les característiques psicosocials i ambientals de la participació físico-esportiva dels estudiants universitaris amb discapacitat, mitjançant un estudi transversal, un estudi qualitatiu i un altre longitudinal.

El libro de texto y otros materiales escritos en educación física de la E.S.O. en la Comunidad Valenciana: Evaluación de la situación actual y propuesta de futuro (UV00-4130). Projectes d’investigació precompetitius de la Universitat de València. IP: José Devís Devís. Concessió:1.169.400 pts. (7.012€). Des de 2000 fins 2001. Nº persones investigadores: 6

Aquest projecte aprofundeix en el paper que juguen la selecció i l’ús del llibre de text i altres materials escrits en la reconstrucció del coneixement curricular de l’educació física, així com en la formació professional del professorat d’aquesta matèria.

Mapa etnológico del juego de pelota valenciana y los mecanismos actuales de transmisión en las comarcas valencianas. Consell Valencià de l’Esport (Generalitat Valenciana). IP: Daniel Martos Garcia. Concessió: 5.000 €. Des de 2007 fins 2008. Nº persones investigadores: 4

Los juegos directos de pelota a mano en la península. Estudio etnológico en las comarcas-refugio de la Marina Alta y Baixa de la Comunidad Valenciana y las comarcas de Baztán, Oarso y Beterri de Navarra y Euskadi. Consejo Superior de Deportes. IP: Daniel Martos. Concessió: 8.580€. Des de 01/01/2007 fins a 31/12/2007

Tots dos projectes pretenen classificar i descriure les activitats tradicionals vinculades als jocs de pilota, els seus contextos de pràctica i els mecanismes actuals de transmissió. En fer-ho, ens permetrà fer un diagnòstic sobre el futur i proposar estratègies que asseguren la seua supervivència.

Los mapas de la ciencia y las redes de excelencia en las ciencias de la actividad física y el deporte (SEJ2004-03996/EDUC). Ministerio de Educación & Ciencia. IP: José Devís Devís. Concessió: 16.560 €. Des de 01/01/2005 fins 31/12/2007. Nº persones investigadores: 9

Cartografía de la excelencia científica en ciencias de la actividad física y el deporte (IIACDI/2004/17). Dirección General Investigación, Consejería Empresa, Universidad & Ciencia (Generalitat Valenciana). IP: José Devís Devís. Concessió: 2.500€. Des de 2004 fins 2004. Nº persones investigadores: 7

Observatorio del Deporte. Los mapas de la ciencia y las redes de excelencia: metodología para la identificación y gestión del conocimiento excelente en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CTIAE/C/03/121). Agencia Valenciana de Ciencia & Tecnología (Generalitat Valenciana). IP: José Devís Devís. Concessió: 5.300€ . Des de 2003 fins 2004. Nº persones investigadores: 7

Auditoría de calidad para la elaboración de un ranking de revistas científico-técnicas de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (EA-2003-0008). Subdirección de Estudios & Análisis del MECD. IP: José Devís Devís. Concessió: 10.593 €. Des de 2003 fins 2004. Nº persones investigadores: 7

Aquestos projectes tracten d’identificar i analitzar les revistes científiques i les xarxes d’excel·lència productiva de les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport al context espanyol, com element diagnòstic i de millora de la qualitat dels òrgans de comunicació i producció investigadora d’aquest camp científic.

Estilo de vida activo en adolescentes de la Comunidad Valenciana (17-18 años) (GV04B/176). Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Generalitat Valenciana. IP: José Devís Devís. Concessió: 19.363€. Des de 01/01/2004 fins 31/12/2004. Nº de persones investigadores: 6

Estilo de vida activo y motivación en adolescentes de 12 a 16 años de la Comunidad Valenciana: niveles de actividad física y su relación con la orientación de meta (UV-AE-20030794) Universitat de Valencia. IP: Carmen Peiró Velert. Concessió: 10.800€. Des de 01/01/2004 fins 31/12/2004. Nº persones investigadores: 4

Estilo de vida activo en adolescentes de la Comunidad Valenciana (12-16 años): niveles de actividad física y su relación con el tiempo de ocio tecnológico (EVES2001-020). Escola Valencia d’Estudis per a la Salut. Consellería de Sanitat. Generalitat Valenciana. IP: José Devís Devís. Concessió: 1.400.000 pts. (8.400€). Des de 28/09/2001 fins 30/06/2002. Nº persones investigadores: 5

Relaciones entre ejercicio físico y salud: estudio cualitativo en un grupo de profesionales del ejercicio (Ayuda 36/91) Instituto Valenciano de Estudios en Salud Pública (Conselleria de Sanitat). IP: José Devís Devís. Concessió: 560.000 pts. (3.360€). Des de 01/01/1992 fins 31/12/1992. Nº persones investigadores: 4

Aquestos projectes s’han ocupat de conèixer l’estil de vida actiu dels escolars adolescents (12-16 i 17-18 anys) i estudiants universitaris de la Comunitat Valenciana, tant pel que respecta a la (in)activitat física com al sedentarisme, atenent a diferents variables sociodemogràfiques, períodes de registre, motivació i factors socioculturals més amples. Són projectes on s’ha utilitzat una metodologia quantitativa i qualitativa d’investigació social.

Convocatòries internacionals

Prisoners on the move. Move into sport, move through sport! (EAC/22/2010/033). European Commission. DG Education and Culture. IP: Kris Hermans. Responsable espanyol: José Devís-Devís. Concessió: 182.296€. Des de 01/01/2011 fins 31/12/2012. Nº persones investigadores: 13.

Aquest projecte s’ocupa de conèixer la situació de l’activitat física i l’esport a les presons europees, especialment el nivell de professionalització de les persones encarregades en desenvolupar aquestes activitats en diverses presons d’un grup de països europeus.

Estilo y calidad de vida de los jóvenes europeos (Bélgica, República Checa, Estonia, España, Finlandia, Alemania, Reino Unido, Hungría y Portugal) International Olympic Committee. IP: Maurice Pieron. Responsables espanyols: José Devís-Devís i Carme Peiró-Velert. Des de 1997 fins 1999. Nº persones investigadores: 11.

En aquest projecte s’estudia l’activitat física i la motivació dels joves europeus com a part del seu estil de vida i les seues relacions amb la qualitat de vida, mitjançant l’ús de metodologies quantitatives d’investigació.

Fathers, sons and sport. Research Center for Sport and Health Sciences (Finnish Ministry of Education). (University of Jyväskylä, University of Exeter, Universitat de València). IP: Martti Silvennoinen. Responsable espanyol: José Devís-Devís. Des de 01/01/1996 fins 31/12/1998. Nº persones investigadores: 4.

Aquest projecte indaga en les relacions entre pares i fills al voltant de l’esport i com afecten als processos de construcció de les identitats esportives i les masculinitats, mitjançant estratègies metodològiques qualitatives d’investigació social.